X Close
X

Onion Uttapam


Menu

/ 90
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Onion Uttapam in Gorakhpur. Order Onion Uttapam at 90/- Order Now!