X Close
X

Tomato Uttapam


Menu

/ 100
  • Uttapama

    Uttapama

SS Hotel & Restaurant offer Tasty Tomato Uttapam in Gorakhpur. Order Tomato Uttapam at 100 /- Order Now!